technické vstřikované díly
» Impresum
Mapa stránek

Müller-Technik CZ s.r.o.

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 124610
IČO: CZ 27462153
Jednatel: Ulrich Ferdinand Ehrenborg
Tel.: +420 312 511 062
E-mail info@mueller-technik.cz
 

Ochranná známka

Copyright 2006, Müller-Technik CZ s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, multimediální soubory a vzhled stránek podléhají autorskému zákonu a zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Další použití těchto stránek je podmíněno výslovným souhlasem společnosti Müller-Technik CZ s.r.o..

Smluvní ustanovení omezující nebo vylučující odpovědnost za vady věci

Při vytváření této webové stránky bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace obsažené na této stránce byly podle možností stále aktuální, věcně správné a jednoznačné. Přes všechnu snahu se však mohou neúmyslně vyskytnout chybné údaje. Müller-Technik CZ s.r.o. proto vylučuje zejména jakékoliv ručení za chyby při psaní nebo tiskové chyby a za přesnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených na webové stránce podniku. Informace a data zveřejňované na webové stránce Müller-Technik CZ s.r.o. mohou být kdykoliv bez předchozího oznámení změněny. Budou nabízeny firmou Müller-Technik CZ s.r.o. nezávazně a s vyloučením jakýchkoliv záruk nebo závazných příslibů. Pokud obsahuje webová stránka Müller-Technik CZ s.r.o. odkazy nebo ukazatele na webové stránky třetích účastníků, nepřebírá Müller-Technik CZ s.r.o. za tam uvedené informace, sdělení, materiály nebo odkazy na další webové stránky žádnou zodpovědnost. Výslovně prohlašujeme, že si v žádném případě nepřisvojujeme obsahy připojených stránek. Pokud použijete webovou stránku Müller-Technik CZ s.r.o., nesete veškeré nebezpečí související s tímto použitím, včetně všech rizik poškození vašich počítačů, programového vybavení nebo dat viry nebo jiným programovým vybavením, které se přenese nebo aktivuje prostřednictvím webové stránky Müller-Technik CZ s.r.o. nebo vaším přístupem. V žádném případě neručí Müller-Technik CZ s.r.o. za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, průvodní nebo následné škody ani za ušlý zisk, které vyplynou z použití nebo chybného využití informací nebo z neúplných informací na webové stránce Müller-Technik CZ s.r.o..

Ochrana Vaší soukromé sféry

Navštívíte-li naše stránky, ukládají naše webové servery IP adresu Vašeho poskytovatele internetového připojení, stránku, ze které jste se na naši stránku dostali, stránky, které jste navštívili v naší doméně, jakož i datum a dobu trvání Vaší návštěvy na našich stránkách. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocování těchto údajů se neprovádí.

Pokud nám zašlete nějaké údaje prostřednictvím e-mailu, ukládají se tato data na našich serverech v rámci jejich zálohování. Údaje o Vás používáme výlučně za účelem zpracování Vaší záležitosti. Tyto údaje jsou přísně důvěrné a jako s takovými je s nimi nakládáno. Třetím stranám nejsou poskytovány.

zpět
all copyrights are reserved by Müller-Technik CZ s.r.o. ©2006    •    created by BERÁNEK, spol. s r.o.
nahoru